|

Protokoll årsmøte i Bersagel Vel

IMG_4630 IMG_4632Bedehuset, lørdag 6. juni 2015

1: Antall stemmeberettigede: 25, til stede 36.                                   

2: Godkjenning av innkalling og dagsorden

Vedtak: Godkjent

3: Valg av ordstyrer, referent og 2 medlemmer til å underskrive protokollen

Vedtak:

Ordstyrer: Endre Lima Løvås

Referent: Bjørn Roar Tollefsen

Valgt til å underskrive protokoll: Åse Espedal

Valgt til å underskrive protokoll: Ellen Qvigstad

4: Protokoll for årsmøtet 2014

Referatet ble gjennomgått.

Vedtak: Godkjent uten kommentar

5: Årsmelding for 2014 samt gjennomgang av aktuelle saker

Årsmeldingen ble opplest

Vedtak: Årsmeldingen ble godkjent uten kommentarer

Aktuelle saker:

Einar O. Iversen oppdaterte oss om kontakten med Sandnes Kommune om vann og avløp, og om de videre planene med dette.

Endre Lima Løvås informerte om søppelproblematikk.

Endre Lima Løvås informerte om at vi nå vil registrere Bersagel Vel i enhetsregisteret.

Endre Lima Løvås informerte om arbeidet med å utvikle ny rodekart med oppdaterte hytter og eiere.

Forslag: Årsmøtet godkjenner at det brukes midler, anslagsvis kr 5000, på oppdatering av rodekartene.

Vedtak: Godkjent

Endre Lima Løvås informerte om et initiativ fra Sandnes Hytteeierforening om ny organisasjonsform og om Bersagel Vels innstilling i saken.

Endre Lima Løvås informerte om hvordan man kan lage en nødplakat for hytten. Styret legger en oppskrift på nettsiden.

Endre Lima Løvås informerte om dårlig mobildekning og om at vi ta kontakt med Telenor.

6: Forslag til vedtektsendringer:

Antall roder er definert i vedtektene, og dersom de skal forandres må vedtektene oppdateres.

Forslag til ny tekst i vedtektenes § 2:

 • 2. Områder for vellets virksomhet er begrenset til hyttetomter i Bersagelområdet i Sandnes kommune. Området er inndelt i roder på en hensiktsmessig måte etter geografisk størrelse og antall hytter.

Vedtak: Enstemmig vedtatt

Ønske om at ny leder tar initiativ til å kalle inn til konstituerende møte

Forslag til ny tekst i vedtektenes § 4:

 • 4. Vellet ledes av et styre bestående av 2 representanter for hver rode. Styreleder velges av og blant roderepresentantene. Avtroppende styreleder har som oppgave å kalle inn til konstituerende møte. Styret velges av årsmøtet for 2 år av gangen. Styret er beslutningsdyktig når minst 5 medlemmer er tilstede. Ved stemmelikhet er lederens stemme avgjørende. Styret fører protokoll fra sine møter. Styret kan ikke, uten spesiell fullmakt, forplikte medlemmene utover den totale årskontingenten.

Vedtak: Enstemmig vedtatt

Dato for årsmøte forandres og følgende må vedtektene oppdateres:

Forslag til ny tekst i vedtektenes § 5:

 • 5. Årsmøtet holdes innen første juli hvert år. Kunngjøring skjer skriftlig til medlemmene med minst 14 dagers varsel. Sammen med innkallelsen sendes revidert regnskap, samt redegjørelse for de saker som faller inn under e.

Vedtak: Enstemmig vedtatt

7: Regnskap 2014

Lill Qvigstad presenterte regnskapet for 2014 og det ble tatt til etterretning.

8: Valg:

Styret sammensetning ble foreslått som under, med personer i uthevet skrift på valg for 2 år.

  • Rode 1 – Silje Wetteland, Kjell Børge Berntsen
  • Rode 2 – Endre Lima Løvås, Lill Qvigstad
  • Rode 3 – Bjørn Roar Tollefsen, Einar Iversen
  • Rode 4 – Alf Aarthun, Gunnar Handeland
  • Rode 5 – Rode 5 utgår og blir innlemmet i annen rode.
  • Rode 6 – Roar Knutsen (ingen ny kandidat, Roar Knutsen var ikke på valg)  

Rode 6: Det trengs en avklaring om rode 6, og dens fremtidige tilhørighet til Bersagel vel. Styret tar initiativ til avklaring.

Vedtak: Samtlige valg ble godkjent som foreslått, ved akklamasjon. Rode 5 utgår.

9: Innkomne saker

Lill Qvigstad foreslo å gjøre lage til et fellesarrangement på Olsok. Hun foreslo at det burde opprettes en festkomite for å koordinere arrangementet. Det var ikke stemning for dette blant årsmøtets fremmøtte.

Årsmøtet ble formelt avsluttet.

Etter årsmøtet ble flere saker diskutert blant medlemmene.

 

 

Legg igjen en kommentar