Vedtekter

Bersagel Hytteierforening (Bersagel Vel) er registrert i enhetsregisteret og har organisasjonsnummer 995 658 429

Vedtekter – vedtatt på årsmøtet 6. juni 2015

 § 1. Vellet har til formål å verne om medlemmenes felles interesser og rettigheter som hytteeiere.

Vellet er upolitisk. (Vellet står tilsluttet Sandnes Hytteeierforening som igjen er tilknyttet Norges Hytteforbund).

§ 2. Områder for vellets virksomhet er begrenset til hyttetomter i Bersagelområdet i Sandnes kommune. Området er inndelt i roder på en hensiktsmessig måte etter geografi og antall hytter.

§ 3. Rett til medlemskap har hytteeiere innenfor ovennevnte område. Innmelding skjer til styret. Årskontingenten fastsettes av årsmøtet og medlemsåret er kalenderåret. Årskontingenten betales etter påkrav fra styret. Styret kan beslutte et medlem strøket dersom kontingenten ikke betales i rett tid.

§ 4. Vellet ledes av et styre bestående av 2 representanter for hver rode. Styreleder velges av og blant roderepresentantene. Avtroppende leder kaller inn til konstituerende møte. Styret velges av årsmøtet for 2 år av gangen. Styret er beslutningsdyktig når minst 5 medlemmer er tilstede. Ved stemmelikhet er lederens stemme avgjørende. Styret fører protokoll fra sine møter. Styret kan ikke, uten spesiell fullmakt, forplikte medlemmene utover den totale årskontingenten.

§ 5. Årsmøtet holdes innen utgangen av juni hvert år. Kunngjøring skjer skriftlig til medlemmene med minst 14 dagers varsel. Sammen med innkallelsen sendes revidert regnskap, samt redegjørelse for de saker som faller inn under e.

Årsmøtet ledes av en dirigent valgt ved møtets begynnelse.

Årsmøtet behandler:

 •  a. Styrets beretning
 •  b. Årsregnskap
 •  c. Valg
  – valg av styremedlemmer. En representant fra hver rode velges hvert år.
  – valg av revisor
 •  d. Fastsettelse av kontingent
 •  e. Øvrige saker
     – Saker som medlemmer ønsker å fremme, må være styret i hende senest 1 uke før årsmøtet skal holdes.

Ved avstemming har hvert medlem 1 (en) stemme.

Ved stemmelikhet er møtelederens stemme avgjørende.

§ 6. Ekstraordinært årsmøte innkalles når styret finner dette nødvendig eller når minst 2/3 av medlemmene skriftlig forlanger dette. Innkallelsen skal inneholde saksliste og redegjørelse for de saker som skal behandles. Ekstraordinært årsmøte bør innkalles med minst 14 dagers varsel.

§7. Vedtektsendringer kan kun skje på det ordinære årsmøtet og krever 2/3 av de avgitte stemmer.

§ 8. Vellets oppløsning kan kun skje på årsmøtet og krever 3/4 av de avgitte stemmer. Avstemmingen skal skje skriftlig.

Gorm Elias Hognestad, Vellets grunnlegger