Referat fra årsmøte i Bersagel Hytteeierforening 2023

Gjennomført årsmøte på Naustene, lørdag 24. juni 2023

 1. VELKOMMEN OG OPPTELLING Leder av Bersagel Hytteeier Forening, Endre Lima Løvås, ønsket velkommen. Det var rundt 25 oppmøtte, og opptelling av stemmeberettige viste at 15 hytter var representert.
 2. GODKJENNINGS AV INNKALLING OG DAGSORDEN Innkalling og dagsorden ble godkjent.
 3. VALG AV ORDSTYRER, REFERENT OG TO TIL Å UNDERSKRIVE PROTOKOLLEN Endre Lima Løvås ble valgt til ordstyrer, Johan Wigestrand ble valgt til referent, Trond Martin Skjerpe og John Alfred Hustvedt ble valgt til å underskrive protokoll.
 4. REFERAT ÅRSMØTE 28. mai 2022 Årsmøteprotokoll fra årsmøtet i 2022 ble gjennomgått og godkjent.
 5. ÅRSMELDING OG AKTUELLE SAKER Årsmeldingen for 2022 ble gjennomgått og godkjent.
  Gjennomgang av aktuelle saker:
  Informasjon om Hytteeierforeningen på digitale flater Gikk gjennom Bersagel.com som er hjemmesiden + de Facebook sidene som vi eier og driver. Fortalte også om medlemsregisteret Spond der folk kan melde seg inn. Der mottar alle informasjon om aktuelle saker, arrangementer og betaling av årsavgift. Link til registrering her.
  Målet er å øke antall betalende medlemmer i foreningen. Flere av de fremmøte kom med innspill og mente at medlemmene fikk ikke informasjon om medlemskontingent og betaling godt nok frem. Litt rart når det finnes opplysninger om dette på hjemmesiden og på Facebook sidene som også gjentas hvert år. Det er for tiden 36 betalende medlemmer i foreningen, og dette må vi få opp! Forslag som ble notert under møte: Oppfordre alle hytteeiere å bli medlem i Spond App. Henge opp postere/plakater med informasjon. Bruk av QR kode for å få frem informasjon til medlemmene. Mer aktiv informasjon på nettside og Facebook sidene. Vippsnummer på Facebook sidene. Styret diskuterer disse innspillene. Det er allerede lagt inn som fast/festet post på Facebook.
  Møte vedrørende uønskede planter med Nils Melby fra Mattilsynet lørdag 18. juni 2022 Det ble orientert om møtet og vist eksempler på uønskede planter som sprer seg i området og som vi bør bekjempe utbredelsen av. Bulkemispel, Gyvel og Landøyda er eksempler på arter som enten sprer seg for fort, bærer sykdommer eller er giftige. Sammen med Bersagel-løvene tar vi initiativ til dugnad for å fjerne disse artene. Alle hytteeiere oppfordres til å rydde egen hage.
  Orientering om avtalen med Sandnes og Jæren dykkerklubb i forbindelse med fjerning av spøkelseteiner De hadde flere runder med dykking i området og har så langt fjernet rundt 20 tapte redskap på havbunnen. Om noen har opplysninger om tegner som er mistet så meld fra om stedet slik at en kan informere videre om dette. Aller best: bruk Fritidsfiske appen der en kan melde inn tapt redskap. Link her.
  Side 2 av 2
 6. FASTSETTELSE ÅRSKONTINGENT Kontingenten ble foreslått uendret, og ble enstemmig vedtatt. Dette betyr at årskontingenten for medlemmer fortsatt er kr 230, hvorav kr 150,- går videre til Sandnes Hytteeierforening.
 7. REGNSKAP Regnskap for 2022 var utarbeidet av kasserer Lill Qvigstad, og ble presentert på skjerm av møteleder/styreleder. Medlemmene vedtok regnskapet uten at det var revidert for 2022.
 8. VALG Følgende styremedlemmer stod på valg:
  rode 1 – Åpen rode 2 – Lill Qvigstad rode 3 – Johan Wigestrand rode 4 – Rolf Terje Kvam
  Stein Rune Rødne ble bedt om å skaffe nytt styremedlem fra Rode 1 som var åpen.
  Det var ingen andre forslag slik at disse ble så valgt. Navn i parentes under er på valg 2024:
  rode 1 – Åpen (Stein Rune Rødne) rode 2 – Lill Qvigstad ( Endre Lima Løvås) rode 3 – Johan Wigestrand (Bjørn Roar Tollefsen) rode 4 – Rolf Terje Kvam (Ole C. Endressen)
 9. INNKOMNE SAKER
  Informasjon om Bersagelløvene som jobber for å gjøre Bersagel området bedre for både fastboende og hytteeiere. Orientering om offentlig badeplass i Engeviken. Utveksling av synspunkter om å få til bedring av forholdet mellom grunneiere og hytteeiere om parkering, samhandling og respekt. Kan styret undersøke hva som kan gjøres for å skaffe flere parkeringsplasser.
  Strømstøtte til hytter: styret har tatt kontakt med SHF og også med Norges Hytteforening, og det jobbes aktivt for å få strømstøtte til hytter. Til nå er det oppnådd at folk som bor på hytten får strømstøtte, men dette praktiseres ulikt fra kommune til kommune, og det ser ikke ut til at det er mulig i Sandnes kommune uten å melde flytting. Vi undersøker saken nærmere.
  Referent: Johan Wigestrand

Legg igjen en kommentar