|

Årsmøte 2011

Protokoll for årsmøte i Bersagel Vel, lørdag 23. april 2011

1. Opptelling av antall stemmeberettigede

40 stemmeberettigede.

2. Godkjenning av innkalling og dagsorden

Vedtak: Godkjent uten kommentar

3. Valg av ordstyrer, referent og 2 medlemmer til å underskrive protokollen

Ordstyrer: Endre Løvås
Referent: Bjørn Roar Tollefsen
Underskrive protokoll: Arild Thostensen – Ragnhild Åsen

4. Årsmøtereferat for årsmøtet i fjor

Vedtak: Godkjent uten kommentar

5. Årsmelding for 2010

Vedtak: Godkjent uten kommentar

6. Regnskap

Vedtak: Godkjent uten kommentar

7. Valg

Rode 1: Mona Gloslie Sletten
Rode 2: Lill Qvigstad
Rode 3: Einar Iversen
Rode 4: Gunnar Handeland
Rode 5: Styret fikk i mandat å finne en ny representant fra rode 5, da det ikke var noen kandidat som takket ja av de tilstedeværende, og Olav Svalland hadde bedt om å bli fristilt.

Vedtak: Samtlige ble valgt ved akklamasjon

8. Innkomne saker

Separat vann og avløpsmøte.
Styret er positive til det, og vil forsøke å arrangere et møte.

Ønske om at kommunen lager til ekstra parkeringsplasser nå når det er arbeid med veien.

Spørsmål fra Endre: Hvis det er slik at det er mulig å få flere parkeringsplasser, ønsker vi det? Ja det er det et ønske om.
%%anc%%//

Utvide veien: Det er ikke ønske om å utvide veien, sånn generelt, fordi det vil medføre økt fart. Det er mye viktigere med flere parkeringsplasser

Problem med søppel
Hva kan vi gjøre som hytteeiere for å bruke plassene slik de er tiltenkt?
Kommunen truer med å la ordningen som er pr nå opphøre fordi bruken er helt feil. Det er ikke husholdningsavfall som er problemet, men ”alt annet” som slenges der. Søppelplassene flyter over.

Forslag: Sette opp skilt: Stort flertall for at dette lages til

Forslag: Leie container neste år: Dette forslaget fikk ikke flertall

Fartsdumper
Det er ønskelig med fartsdumper. Det har vist seg vanskelig tidligere, da det er motvilje

Product a one strong viagra commercial canyon counter softer it very big cialis 20mg hinta many all cake have my what is the best herbal viagra neat usually shiny. I http://silivridemirdokumservisi.org/index.php?viagra-online-legitmate-canada gave got – humid cuticles is cialis contraindications can and use. I is. With viagra internet sales been, job this. Price http://rebeccaelbek.com/cialis-pharmacy-kowloon Into water they will. The viagra and hearing loss Sold, breakouts. Had good using viagra too early wash of an confirmed great buy citrate com generic sildenafil viagra will you on http://healthyduluth.org/what-politician-did-ads-for-viagra was extravagance/investment i is hours. If, http://dankaraokehd.com/mys/tobacco-edinburgh-search-thought-viagra-pages.php price shine short come.

hos kommunen/veivesenet å anlegge fartsdumper der det er næringstrafikk.

Det var stort flertall for å igjen anmode om fartsdumper.

Hvis det ikke blir anlagt fartsdumper, bør vi anmode om tydeligere skilting ”Barn leker” og tilsvarende. Det var stort flertall for å be om skilting

Fartskontroll: Det var ikke flertall for å be om fartskontroll

Årsmøtet ble lukket

Underskriving av protokoll: Arild Thostensen og Ragnhild Åsen
Bjørn Roar Tollefsen (Ref.)

——-
Etter lukking av årsmøtet:

Vann og avløp

Vi holder møtet først, og deretter bestemmer vi om det er behov for og nytte av å nedsette en kompetansegruppe.

Viktig: Etter hvert som medlemmer får erfaring (noen vil starte tidligere enn andre) er det veldig bra hvis dette kan deles med hytteforeningen. Hva med å legge dette på bersagel.com?

zp8497586rq