Protokoll årsmøte i Bersagel Vel 2016

Lørdag 6. juni 2016 på Bersagel

Godt oppmøte, nydelig vær og god stemning!

1: Antall stemmeberettigede: 22 hytter, til stede 38.

2: Godkjenning av innkalling og dagsorden

Vedtak: Godkjent

3: Valg av ordstyrer, referent og 2 medlemmer til å underskrive protokollen

Vedtak:

Ordstyrer: Endre Lima Løvås

Referent: Carl Rolv Middelthon

Valgt til å underskrive protokoll: Einar Iversen

Valgt til å underskrive protokoll: Ellen Qvigstad

4: Protokoll for årsmøtet 2015

Vedtak: Godkjent

5: Årsmelding for 2015 samt gjennomgang av aktuelle saker

Årsmeldingen ble opplest

Vedtak: Årsmeldingen ble godkjent uten kommentarer

Aktuelle saker:

Medlemmer: Pr dags dato har 75 hytter innbetalt 2016 medlemskontingent.  Styret har besluttet og ba om medlemmenes godkjennelse for reduksjon i medlemskontingenten tilsvarende reduksjon i kontingenten til Sandnes Hytteeierforening.  Medlemmene støttet beslutningen.

Roder og rodekart: Leder reflekterte over at det har blitt vanskeligere med årene å få styrerepresentanter fra hver rode, og at det kan bli spørsmål hvorvidt en skal endre reglene for styresammensetning.  Ingen konklusjon vedrørende dette punktet, men styret vil se på dette.

Styret arbeider fremdeles med å oppdatere hyttekartet, men at det er et møysommelig arbeid å finne frem til eiere av hytter og adresser.  Leder håpet at dette arbeidet skal kunne avsluttes i løpet av 2016.

Sandnes Hytteeierforening – organisasjonsspørsmål:

Einar Iversen orienterte om diskusjon som har foregått i Sandnes Hytteeierforening (SHF).  Han reflekterte over at foreningen sliter litt med egen identitet og hva fokuset skal være.  Iversens oppfatning er at foreningen bør og må være fokusert på arbeid vedr. hyttespørsmål i forhold til Sandnes Kommune.  Dette var Bersagel Vels medlemmer enig i.

Sandnes Hytteeierforening hadde ønsket å ha hytteeiere som direkte medlemmer og ikke via vel-lagene.  Dette ønsket ble nedstemt i Sandnes Hytteeierforening.

Iversen reflekterte også over at alle vel-lag representerte 1 stemme uavhengig av vel-lagenes størrelse. Dette mener Bersagel Vel er en feil fordeling, men fikk ikke støtte i SHF.

SHF har p.t. ca. 700 medlemmer mens der er ca. 2300 hytter i Sandnes Kommune.

Ny kommune plan:

SHF har sørget for å sende saken om kommende revisjon av Kommuneplanen videre til alle Vel-lagene for innspill.

Sandnes Hytteforum:

Einar Iversen orienterte også at ordfører Stanley Wirak hadde tatt initiativ til å danne et forum bestående av ordfører og vara-ordfører, 1 representant for Sandnes Hytteeierforenig, 1 representant for Friluftsrådet med flere.

Hensikten er et diskusjonsforum for hyttesaker i kommunen – ikke et beslutningsorgan.  Blant ting som har vært diskutert inkluderer bl.a. tilknytningsavgift, hyttestørrelse, strandsonen, mm.

Kloakk/vann

Einar Iversen orienterte også om status vedr. offentlig kloakk/vann.

  • For de hytter som har innlagt vann vil der bli pliktig tilknytning etter 2017 (når er ukjent). For de hytter som kun har vann fremført til hyttevegg vil der ikke bli krav om pliktig tilknytning.
  • Tilknytningsavgiften er kraftig redusert – nå er den kr 5000 for vann og kr. 5000 for kloakk – pluss moms.
  • Vannledningen er nå fremført til Dreggjavik.
  • Vann kan enda ikke settes på ledningen pga utfordringer med trykket ved Hetland.  En påregner at dette skal være i orden ila høsten 2016 og senest våren 2017.
  • Hytter som har uforholdsmessig lang avstand til offentlig anlegg – kommunen villig til å se på alternative løsninger men under sterkt føring fra Kommunen.  Kommunen ønsker i slike tilfeller å gå frem med først et pilotprosjekt.

Fra medlemmer ble det informert om følgende:

  • Hvor det er naturlig har kommunen akseptert naturlig fall og ikke krav om pumpe/kvern
  • Et sted har flere hytter slått seg sammen om vann/kloakk tilførsel, og i stedet for sameie dannet vel-lag.  Dette har kommet ut som en mye rimeligere løsning.  Kommunen har krevd at Vellaget da har en påseplikt i forhold til ordnet forhold for inspeksjon, service, vedlikehold av ledning/pumper.  Enkelte hytteeier har så laget egne planer.

6: Fastsettelse av årskontingent

Sandnes Hytteeierforening har satt sin kontingent ned med kr 70,-, og dermed vedtok styret å sette ned kontingenten i Bersagel Vel tilsvarende, fra kr 300,- til 230,-

Dette ble sendt ut sammen med innkalling til årsmøtet.

Medlemmene støttet beslutningen.

7: Regnskap 2015

Kasserer Lill Qvigstad presenterte regnskapet for 2015 og det ble tatt til etterretning.

8: Valg:

Åge Jørgensen i Rode 1 ble valgt da Silje Wetteland ikke ønsket gjenvalg.  Øvrige styremedlemmer ble gjenvalgt.

Styret sammensetning ble som under, med personer i uthevet skrift på valg for 2 år.

Rode 1  –  Kjell Børge Berntsen, Åge Jørgensen

Rode 2  –  Endre Lima Løvås, Lill Qvigstad

Rode 3  –  Bjørn Roar Tollefsen, Einar Iversen

Rode 4  –  Alf Aarthun, Gunnar Handeland

Revisor – Carl Rolv Middelthon – gjenvalgt.

Innkomne saker

Ingen innkomne saker

Diskusjonen etter årsmøtet forbeholdes medlemmene.

CRM

IMG_1669 IMG_1677 IMG_1678

Legg igjen en kommentar