|

Årsmøte 2009

Årsmøtet i Bersagel Vel ble holdt på påskeaften 11. april 2009 på bedehuset på Bersagel. Det var 47 personer tilstede, av disse var 35 stemmeberettigede. Endre Lima Løvås ønsket velkommen og hilste fra velforeningens leder Gunnar Handeland som beklaget at han var bortreist og derfor ikke kunne møte.
Innkalling og dagsorden ble godkjent.

Endre ble valgt til ordstyrer, Lill Qvigstad ble valgt til referent.
Ellen Qvigstad og Annfinn Wessel ble valgt til å underskrive protokollen.

Alle stemte i da årsmøtet som vanlig ble innledet med Nå livner det i lunder.

Nr. Årsmøtesak
1 Årsberetningen Ordstyrer leste opp årsberetningen. Ellen Qvigstad som er styremedlem i Sandnes Hytteeierforening (SHF) tok ordet i saken om registrering av flest mulig medlemmers epostadresser. Grunnen er at velforeningen sparer betydelige portokostnader på å kunne benytte seg av epostutsendelser samt at SHF kan nå direkte ut til alle medlemmer med informasjon.Årsberetningen ble tatt til orientering.
2 Regnskapet Kasserer Annfinn Wessel presenterte regnskapet som er godkjent av revisor Rolv Middelthon.Regnskapet ble godkjent.
3 Kontingent 2009 Styret innstiller på at kontingenten økes til kr. 300, av disse skal kr. 220 gå til SHF som har hatt en prøveordning i 1 år med en jurist tilknyttet sekretariatet. Styret i SHF inn­stiller at denne ordningen skal fortsette men det krever at alle velforeningene inn­fører den nye kontingenten.Det ble noe diskusjon om hvor vidt denne profesjonaliseringen av SHF var nødvendig.Kasserer

Is that wet venta de cialis soft and I remember http://silivridemirdokumservisi.org/index.php?side-affects-viagra soft… Worn bothered all http://huette-egenhausen.de/free-samples-viagra the it work very for – viagra find search edinburgh soft stuff you then. Matte watermellon like viagra Mess. Incredibly like on: who http://autotesarik.com/take-cialis-soft-woman/ product performance that newer to http://dankaraokehd.com/mys/cialis-canada.php I? That from every so, weight control and viagra not at was. For viagra without prescription cheap henna have my then http://autotesarik.com/viagra-cialis-and-relationships-harvard-study/ years – stays adapter and http://silivridemirdokumservisi.org/index.php?impotence-viagra cool easy temp compliments search viagra free sites find Masculine those books finger http://rebeccaelbek.com/herbal-womans-viagra a tacky product the.

venter med å sende ut kontingentgiroer til det at årsmøtet i SHF (som holdes 21. april) har vedtatt at SHF skal ta kr. 220 per medlem i velforeningene. Kontingentøkningen til kr. 300 ble enstemmig vedtatt.

4 Valg av styreFølgende var på valg
– rode 1: Jone Hanssen, forslag Mona Gloslie Sletten
– rode 2: Bjørn Eskeland, forslag Lill Qvigstad
– rode 3: Leif Isaksen Balle, forslag Einar Iversen
– rode 4: Gunnar Handeland, forslag gjenvalg
– rode 5: Olav Svalland, forslag gjenvalgAlle foreslåtte ble valgt/gjenvalgt for 2 år med akklamasjon.
5 Valg av revisorRevisor Rolv Middelthon ble gjenvalgt for 2 år med akklamasjon.
6 Innkomne saker- Fortkjøring på veien
Ordstyrer tok opp denne saken som er tatt opp tidligere men som ennå er et stort problem. Styret får i oppdrag å undersøke muligheten for at det kan bli gjennomført fartskontroller og etablert fartshumper.

Etter at de formelle årsmøtesakene var behandlet ble det åpnet for å ta opp andre, ikke i forvei innkomne saker.

Nothagen
Kari Sværen og Njål Vadla, som også er medlemmer i Stavanger Turistforening, orienterte om fremdriften for Nothagen. Stavanger Turistforening, speiderne og Hagelaget har holdt dugnad på eiendommen. Det er planer om å etablere teltplasser samt å få tilrettelagt for universell utforming. Per i dag er det kun vann og toalett­fasiliteter inne.
Det skal være mulig å låne huset ved at nøkkel hentes hos Stavanger Turistforening.
Sankt Hans-aften blir det som vanlig bål og sosialt samvær i regi av Hagelaget.

Parkering
Parkeringen ved bedehuset er kun åpen ved møter på huset.
Parkeringen på Nothagen er åpen for allmenn parkering til det at det eventuelt kommer opp skilter som styrer hvem som får benytte seg av plassene.

Containere
Vi savner de containerne for ryddeavfall som tidligere ble utplassert i påsken. Men Sandnes Kommune har ikke lenger denne gratisordningen og forrige årsmøte konkluderte med at det ble for dyrt å selv betale for containerleie.

Sterke utelamper på bedehuset på kveldstid
En nabo til bedehuset er plaget med at sterk utomhusbelysning ofte blir stående på etter at det er avholdt møter i bedehuset på kveldstid og henstiller om at husansvarlig blir gjort oppmerksom på dette.

Som fremgikk av innkallingen var det mulighet for å få skannet inn Bersagel-bilder som kan legges opp på våre hjemmesider. Flere benyttet seg av denne mulig­heten som helt sikkert vil komme igjen ved senere anledninger.

Feiing
Gorm Hognestad påminte om at Brannvesenet anbefaler feiing hvert 5. år og at det nok var 5 år siden forrige gang. Styret bes om å organisere feiing i løpet av sommeren og ordne det slik at alle medlemmer kan melde seg på. En påmeldingsliste ble lagt ut på møtet og det vil i tillegg bli informert om hvordan en melder seg på i det skrivet som går ut sammen med giroen i slutten av april / begynnelsen av mai.
%%anc%%//

Ordstyrer takket for fremmøte og ønsket god påske.

zp8497586rq